Certifikáciou systému environmentálneho manažérstva spoločnosťou Certifikačná agentúra ANCCP overuje súlad s požiadavkami normy EN ISO 14001: 2015. Certifikácia systémov environmentálneho manažérstva dáva spoločnosti na trhu vyššiu „konkurenčnú“ hodnotu v porovnaní priamymi necertifikovanými konkurentmi, ktorí dokážu pochváliť súlad s medzinárodne uznávanými „ekologickými“ kritériami.

Spoločnosti sa vo všetkých priemyselných a / alebo rozvojových krajinách čoraz častejšie obracajú k prijatiu systému environmentálneho manažérstva s cieľom riadiť environmentálne aspekty, ako aj príležitosti na zlepšenie s vyššou účinnosťou a systematickým dodržiavaním. environmentálnej legislatívy môže zabezpečiť: integrácia environmentálneho manažmentu do celkového manažmentu spoločnosti je teraz uzlovým bodom riadenia podnikania.

Systém environmentálneho manažérstva zohráva ústrednú úlohu v organizácii aj ako prostriedok na transformáciu environmentálnych obmedzení na obchodné príležitosti, na zníženie nákladov a šetrenie zdrojov a na systematické čelenie konkurencii na trhoch.

Výhody certifikácie EN ISO 14001

  • zúčastňovať sa na výberových konaniach alebo tendroch;
  • poskytnúť dôveryhodnosť vonkajšej časti svojho systému riadenia;
  • minimalizovať riziko voči zamestnancom alebo iným zainteresovaným stranám potenciálne vystaveným environmentálnym rizikám;
  • mať neustále podnecovanie k zlepšeniu;
  • byť kvalifikovaní dodávateľmi.

Integrované riadenie systémov

Organizačný model predpokladaný novou normou EN ISO 14001: 2015 úplne a bezproblémovo dopĺňa zásady a ciele iných systémov riadenia, najmä tých, ktoré sú definované normou EN ISO 9001: 2015 „Systémy manažérstva kvality“. Preto certifikačná agentúra ANCCP ponúka firmám certifikáciu „Integrovaného systému“, firemného systému, ktorý rozširuje celú organizáciu prostredníctvom:

  • lepšie zviditeľnenie spoločných cieľov;
  • zapojenie ľudských zdrojov;
  • optimalizácia všetkých zdrojov;
  • uplatňovanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia v súlade s ostatnými platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;
  • najlepšiu integráciu zručností.

Ak chcete požiadať o informácie, vyplňte formulár

*Povinné polia